ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

Aktualności

Kontrola i nadzór nad europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe ugrupowania podlega badaniu, a także ogłoszeniu.

Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne oraz samorządowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego są członkiem.

Kontrola zarządzania środkami publicznymi ugrupowania jest wykonywana na podstawie odrębnych przepisów.

Organem nadzorującym ugrupowania mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udział w ugrupowaniach mających siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich członków działających na podstawie prawa polskiego jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

W przypadku prowadzenia przez ugrupowanie działalności naruszającej przepisy państwa członkowskiego dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub moralności publicznej lub naruszającą interes publiczny państwa członkowskiego organ nadzorujący, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na charakter tej działalności, wzywa:

  1. ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do zaprzestania prowadzenia tej działalności,
  2. organ administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w ugrupowaniu mającym siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo będący członkiem takiego ugrupowania - do podjęcia działań skutkujących zaprzestaniem prowadzenia tej działalności przez ugrupowanie,
  3. członka ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 ustawy o EUWT- do podjęcia działań skutkujących zaprzestaniem prowadzenia tej działalności przez ugrupowanie albo, gdy zaprzestanie prowadzenia takiej działalności nie jest możliwe - do wystąpienia z ugrupowania

– w terminie wyznaczonym w wezwaniu, informując o skutkach niezastosowania się do wezwania.

W wyznaczonym terminie wezwany podmiot może przedstawić wyjaśnienia dotyczące działalności prowadzonej przez ugrupowanie lub wystąpić o przedłużenie tego terminu. Organ nadzorujący zajmuje stanowisko wobec wyjaśnień lub wniosku w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.

W przypadku gdy ugrupowanie, mimo upływu wyznaczonego terminu, prowadzi działalność naruszającą przepisy państwa członkowskiego dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub moralności publicznej lub naruszającą interes publiczny państwa członkowskiego, organ nadzorujący:

  1. wykreśla ugrupowanie z rejestru i wyznacza likwidatora ugrupowania;
  2. występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w sprawie cofnięcia zgody na przystąpienie do takiego ugrupowania organu administracji rządowej;
  3. cofa, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie do ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 6 ustawy o EUTW.

Wykreślenie wymaga:

  1. zgody Rady Ministrów, wyrażonej w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych - w przypadku gdy członkiem ugrupowania jest Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej;
  2. zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - w przypadku gdy członkiem ugrupowania jest podmiot, który przystąpił do niego za zgodą, o której mowa w art. 6 ustawy o EUTW.

Cofnięcie zgody, wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

W przypadku wystąpienia do organu nadzorującego z wnioskiem o wydanie nakazu rozwiązania ugrupowania, organ nadzorujący, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku, wzywa ugrupowanie do podjęcia określonych działań naprawczych w terminie wyznaczonym w wezwaniu, informując o skutkach niezastosowania się do wezwania, albo informuje wnioskodawcę o braku podstaw do dokonania takiego wezwania.

W przypadku niepodjęcia przez ugrupowanie działań naprawczych w wyznaczonym terminie organ nadzorujący wykreśla ugrupowanie z rejestru i wyznacza likwidatora ugrupowania.  Likwidator ugrupowania zawiadamia organ nadzorujący o wszczęciu likwidacji ugrupowania.

Partnerzy projektu

Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kontrola i nadzór nad europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ