ROZMIAR CZCIONKI

Profile

Dostosuj wygląd

O programie

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wartość programu: 10 993 712 euro

Środki z funduszy EOG: 9 544 500 euro

Współfinansowanie po stronie polskiej: 1 449 212 euro

 

Cel

Celem programu jest osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy zarówno między samymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST), jak i tymi jednostkami oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.

Działania realizowane w ramach Programu

 • opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju dla całego obszaru miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymiarze ogólnym lub sektorowym,
 • opracowanie planów operacyjnych

Powyższe działania powinny obejmować w sposób zintegrowany problemy/tematy, istotne dla samorządów i społeczności lokalnych, w szczególności:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • lokalny rynek pracy;
 • zadania oświatowo-edukacyjne;
 • politykę mieszkaniową jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych;
 • kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych;
 • problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie „oferty" miast do cyklu życia człowieka;
 • partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych;
 • infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru.

Wyżej wskazane działania mają być wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: między gminami sąsiadującymi, gminami w podobnej sytuacji, partnerstwami w ramach aglomeracji (miasto centralne z miastami/ gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego); partnerstwami między różnymi szczeblami samorządu terytorialnego. Dopuszczalne są również partnerstwa międzysektorowe.

Projekt predefiniowany

W ramach programu realizowany jest projekt predefiniowany pt. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego", który służy przygotowaniu potencjalnych beneficjentów do aplikowania w konkursie otwartym i realizacji projektów. Projekt predefiniowany jest wdrażany w partnerstwie między Związkiem Miast Polskich a Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii.

Ponadto, Związek Miast Polskich będzie realizował niektóre zadania w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Uprawnieni beneficjenci

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego. Wymagane jest, by beneficjent zawiązał partnerstwo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub dodatkowo z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami.
Do zawiązania partnerstwa niezbędne są co najmniej 2 jednostki samorządu terytorialnego, z których przynajmniej jedna jest miastem lub gminą miejsko-wiejską. Możliwe jest również realizowanie projektów w partnerstwie z jednostkami samorządowymi z krajów-darczyńców (więcej informacji nt współpracy z partnerami z karjów - darczyńców znajduje się tutaj) .

Wartość dofinansowania

Kwota dotacji w ramach konkursu otwartego wynosić będzie od 350 tys. do 550 tys. euro.

Fazy wdrażania programu i nabór wniosków

Program będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap

Realizacja projektu predefiniowanego w celu podniesienia kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten będzie osiągnięty poprzez następujące działania: szkolenia, konsultacje, doradztwo czy wizyty studyjne, zapewnienie wymiany doświadczeń pomiędzy JST, pomoc w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie otwartym.

Realizacja projektu predefiniowanego rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku.

II etap

Konkurs otwarty – ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie grudnia 2012 r. i stycznia 2013 r.

Partnerzy projektu

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji w Polityce prywatności. ZAMKNIJ